:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://publichealth.zums.ac.ir/info.xml.php
Educational & treatment beheshti hospital
مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی
http://publichealth.zums.ac.ir/links/beheshti_hospital_new
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::