مدیریت خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی : ف . حیدری 
سمت : مترون
تلفن : ۰۲۴۳۳۵۴۵۰۰۱ داخلی ۲۸۳


شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری ( مترون )

  ۱- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان
  ۲- گردآوری اطلاعات از :
  - مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان
  - مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده
  - منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات
  ۳- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
  ۴- تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دارز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
  ۵- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
  ۶- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ....)
  ۷- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
  ۸- تدوین و اجرای برنامه های اموش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
  ۹- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز
  ۱۰- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
  ۱۱- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
  ۱۲- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز
  ۱۳- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری
  ۱۴- مشارکت در طرح های پژوهشی
  ۱۵- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)
  ۱۶- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
  ۱۷- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط
  ۱۸- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی
  ۱۹-تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 ۲۰- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری 

 
سوپروایزر بالینی و جانشین مترون 
سوپروایزر آموزشی 
کارشناس کنترل عفونت 
سایر سوپروایزرها 
اهداف دفتر پرستاری 
سر پرستاران بخشهای بستری  

دفعات مشاهده: 1885 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر