بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس شفیعی  
سمت :کارشناس بهداشت محیط
تلفن :۰۲۴۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۹۳


        
 وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان:
 ۱- مشارکت درتعیین خط مشی وسیاست کلی بهداشت محیط بیمارستان براساس اصول ومعیارهای موجود
 ۲-شناخت ودسته بندی مسایل بهداشت محیط بیمارستان وارائه راهکارهای فنی واجرایی جهت حل مشکلات موجود.
 ۳-هماهنگی باسوپروایزرآموزشی دراجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل ،بیماران ومراجعین واختصاص بخشی ازبرنامه های 
 آموزشی به موضوعات بهداشت محیط وکنترل عفونت
 ۴-تلاش درجهت تشکیل مرتب جلسات کمیته بهداشت محیط بیمارستان وپیگیری مصوبات آن
 ۵-ایجادهماهنگی وارتباط بامراکزبهداشت شهرستان واستان وجلب همکاری بین بخشی ودرون بخشی جهت حل مشکلات بهداشتی 
 بیمارستان
 ۶-نظارت برکیفیت آب معدنی وآب ذخیره بیمارستان (نمونه برداری میکروبی وشیمیایی ،کلرسنجی وگندزدایی مخازن ذخیره آب)
 ۷-نظارت برنحوه جمع آوری،تفکیک،حمل ونقل ودفع بهداشتی زباله های معمولی،عفونی ونوک تیزبیمارستان
 ۸-نظارت برجمع آوری وتصفیه ودفع بهداشتی فاضلاب قسمتهای مختلف بیمارستان
 ۹-نظارت برکیفیت موادغذایی خام خریداری شده وکیفیت غذای پخته شده وتوزیع شده.
 ۱۰-نظارت بروضعیت سلامتی وبهداشت فردی پرسنل آشپزخانه ومعرفی آنهاجهت دریافت معاینه پزشکی
 ۱۱-نظارت برنحوه ضدعفونی وگندزدایی بخشهای مختلف واعمال نظردرانتخاب نوع ومیزان مصرف موادگندزدا درجهت آلودگی
 وپیگیری درجهت کنترل آلودگی
 ۱۲-کنترل بهداشتی رختشویخانه واستریلیزاسیون مرکزی ونظارت برنحوه شستشو،گندزدایی وجداسازی البسه ونحوه استریل کردن 
  صحیح وسایل پزشکی.
 ۱۳-پیگیری واجرای برنامه های منظم کنترل حشرات درمواردلزوم
 ۱۴-نظارت بروضعیت بهداشت محیط آشپزخانه،توزیع غذا،رستوران،سردخانه زیرصفروبالای صفروانبارموادغذایی
 ۱۵- نظارت بربخشهای کارباپرتوهای یونسازبه منظورحفاظت پرسنل ومراجعین دربرابراشعه باهماهنگی مرکزبهداشت استان
 ۱۶-نظارت بر وضعیت سیستم های سرمایش وگرمایش
 ۱۷- برنامه ریزی جهت بازدیدروزانه ازقسمتهای مختلف بیمارستان وثبت فعالیت ها،تنظیم چک لیست وضعیت بهداشت محیط 
   بیمارستان وارائه به ریاست بیمارستان وارسال یک نسخه ازآن به مرکزبهداشت شهرستان یااستان.
 ۱۸-انجام سایرامورمرتبط باشغل برحسب نظرمافوق ومطابق مقررات

دفعات مشاهده: 1165 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر