امور اداری

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : مرضیه فضلی
 سمت : مدیر اموراداری 
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی
تلفن: ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۲۸
اهم شرح وظایف:
۱- نظارت بر  انعقاد قرارداد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتهای خدماتی.
۲- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق .
۳-اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به امور اداری.
۴- تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی.
۵- مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر.
۶- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری.
۷- نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح.
۸-انجام امور استخدامی و نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع،اضافه حقوق، ارزشیابی کار مستمر کارکنان،‌مرخصیها و .... برابر آئین نامه مربوطه.
۹- تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه.
۱۰- نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک مربوط به واحد.
۱۱- مطالعه و بررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی.
۱۲- بررسی روشهای مناسب و ساده کردن مراحل انجام کارها بطریق حذف مراحل زائد و کنترل فرمها و تهیه فرمهای جدید.
۱۳- شرکت در کمسیونهای مختلف و جلسات در صورت لزوم.
۱۴- رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری.
۱۵- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق بمنظور اتخاذ تصمیم و همچنین تصمیم گیری در خصوص مرخصیها، ماموریتها و سایر مسائل اداری.
۱۶- تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب به سرپرست مربوطه.
۱۷ - نظارت بر حسن اجرای انجام امورات کارگزینی- دبیرخانه- ماشین نویسی- انبار- خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هر یک از واحدهای مربوطه و ایجاد هماهنگی بین آنها.
۱۸- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
۱۹- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مافوق و مطابق مقررات.

دفعات مشاهده: 1501 بار   |   دفعات چاپ: 127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر